Seltsist

Mis on Merivälja Aedlinna Selts?

Merivälja Aedlinna Selts (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel klubilises vormis tegutsev liikmeskond, mis tegutseb eelkõige Merivälja asumi huvides ning mille tegevus põhineb omaalgatuslikul aktiivsusel. Selts ei ole seotud päevapoliitikaga ega ühegi Eestis tegutseva erakonnaga.  

Mis on Seltsi eesmärk?

Seltsi eesmärk on Merivälja arengu edendamine asumi ja selle elanikega seotud mistahes avalikus küsimuses, asumi ajaloo kogumine, miljööväärtuse teadvustamine ja hoidmine ning elanikele heaolu pakkuva keskkonna saavutamine. Selts kaitseb võimaluste piires oma liikmete ja elanike huvisid Merivälja arengu määramisel, sh planeeringute koostamisel. Seltsi eesmärgiks on ka elanike vahel suhtlemise edendamine, et nii eakad, pered kui noored tunneksid end osana kogukonnast. Soovime, et asumi lapsed saaksid kohalikust lasteaiast ja koolist väärtuspõhise kasvatuse ning hea hariduse. Hindame aedlinlikku elulaadi ja esteetilist arhitektuuri ning soovime taaselustada kauni kodu väärtustamise traditsioone. Seltsi eesmärgiks on ka sidemete loomine ja hoidmine ühendustega, kes kannavad seltsiga sarnaseid väärtuseid. Isikute nõusolekul Selts avalikustab isikud, kes on asumi arengule andnud oma mõtte või teoga erilise panuse.

Kust tuleb Seltsi tulu?

Selts ei tegele majandustegevusega. Seltsi rahalised vahendid kogunevad liikmemaksudest, projektitoetustest ning annetustest. Liikmemaksu tasumine on vabatahtlik.

Kes on Seltsi liikmed?

Selts on mõeldud eelkõige ühenduseks neile, kes soovivad anda panuse tegevustesse, mida ise oluliseks peavad. Seltsi liikmeteks on isikud, kes on teinud Seltsile avalduse liikmeks astumise soovi kohta.   

Seltsi tegevliikmeteks võivad olla kõik Meriväljal elavad füüsilised või juriidilised isikud, kellel on huvi aidata kaasa Seltsi eesmärkide saavutamisele ning kes on tasunud iga-aastast liikmemaksu. Seltsi liikmeteks saavad olla ka isikud, kes küll ei ela Meriväljal, kuid on siin kunagi elanud või on Merivälja hea käekäik neile mingil muul põhjusel oluline. Selts esindab ka nende tavaliikmete huve, kes liikmemaksu ei tasu, kuid tavaliikmelisusega ei kaasne hääleõigust ega võimalust osaleda juhatuse tegevuses.

Seltsi liikmena on sul võimalus osa võtta kõikidest Seltsi üritustest, saada hääleõigus, olla valitud Seltsi juhatusse, saada teavet Seltsi tegevuse ja asumi käekäigu kohta ning mis peamine — algatada ja teostada Seltsi eesmärkide saavutamiseks Seltsi nime all ise tegevusi ja üritusi.

Seltsil on teotahteline juhatus, mis koosneb erinevate valdkondade spetsialistidest, kellel on olemas selge nägemus asumi vajadustest. Seltsi juhatus on viieliikmeline, sinna kuuluvad Külli Kroon (2001), Edward Ekker (veebruar 2017), Kaja Jakobson (veebruar 2017) ja Lembe Levo (veebruar 2017).

Kuidas astuda liikmeks?

Kui soovid Seltsi liikmeks astuda, siis täida avaldus ja tasu liikmemaks ning anna soovi korral teada, millises valdkonnas sooviksid nõuga aidata või õla alla panna. Liikmeks astumise avalduses lae alla siit! Liikmemaks igal aastal 12 € (alates 2022 on 15 € ) , pensionäridel ja õpilastel 5 €. Seltsile saab teha ka vabatahtlikke annetusi. Seltsiga liitumiseks saada allkirjastatud liikmeleping e-postile merivaljaselts@gmail.com . Merivälja Aedlinna Seltsi arvelduskonto on EE102200221066831610.

Kellega me teeme koostööd?

 • Pirita linnaosa juhtidega on kokku lepitud regulaarsete ümarlaudade toimumine kord kvartalis, mis annab võimaluse hoida kätt pulsil kõiges, mida asumis oluliseks peame;
 • Teeme koostööd kogukonnas hästi tuntud „Kompassi“ vabatahtlikega, kes on oma abikäe ulatanud Merivälja kodukohvikute organiseerimisse;
 • Suhtleme Pirita teiste asumiseltsidega – Mähe Aedlinna Seltsi ja Maarjamäe Seltsiga;
 • Suhtleme nii Merivälja lasteaia, kooli kui pansionaadiga.

 

Mis tehtud?

Varasemate aastate suurim eduelamus on osalemine Pirita Koostöökoja töös (Pirita seltside ühendus), milline ühendus lõpetas paraku tegevuse tulenevalt TOP detailplaneeringu vaidluse kohtus kaotamisest. Koostöökoja tegevus hõlmas lisaks ühisele mõttetööle Pirita arengukava ning Pirita üldplaneeringu koostamisel ka iga-aastaseid bussiga ringsõite koostöös linnaosa juhtidega, kaardistades linnaosa probleeme. Väga populaarne on olnud ka projekt „Avatud aiad“. Selts on püüdnud hea seista Pirita ja Merivälja identiteedi säilimise eest. Oleme teinud kohalikule omavalitsusele mitmeid ettepanekuid Merivälja arengu, elukeskkonna, heakorra ning hariduse küsimustes. Merivälja asumis korraldasime miljööväärtusliku piirkonna tutvustamiseks jalutuskäike koos muinsuskaitse asjatundjatega. Pirita seltside tegevused on olnud paratamatult seotud ka planeeringute menetlustega, kuivõrd Pirita mereäärsetel ja looduskaunitel aladel on pikka aega kestnud tugev ehitussurve. 

 

2015

 • Mai talgud „Teeme ära!“ Merivälja muuli alal

2016

 • Loodud kogukonna Facebooki leht Merivälja (liikmeid 1100)
 • Mai talgud „Teeme ära!“ Merivälja muuli alal
 • Kodukohvikute idee tegevus-projekt
 • 28. august Merivälja kodukohvikute päev – 22 kodukohvikut, osales ca 3000 inimest

2017

 • veeburar seltsi uue juhatuse valimine
 • mai talgud „Teeme ära!“ Merivälja muuli alal
 • Merivälja kodukohvikute tegevus-projekt ja teostamiseks rahaliste vahendite hankimine
 • 27. august Merivälja kodukohvikute päev – 25 kodukohvikut, osales ca 3500 inimest
 • 2. detsember Merivälja kogukonna Jõululaat – osales ca 400 inimest
 • koostöös Pirita kooliga Pirita-ranna-ala tegevuste ja ootuste uuring
 • Pirita rannaala planeerimise ettepanekute koostamine ja esitlemine linnavalitsusele

2018

 • alates veebruarist Merivälja muuli DP aruteluks kogukonna kaasamine ja ettepanekute tegemine
 • seisame hea planeeringu kajastamise eest meediakanalites ja sotsiaalvõrgustikus
 • 2. mai kodukohvikute mõttetalgu
 • 5. mai talgud „Teeme ära!“ Merivälja muuli alal koos arvamuskohvikuga ca 80 inimest
 • 3. juuni taaskasutuslaat Merivälja Koolis, koolihoovi pinkide ehitamise talgud koostöös MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid, annetus Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste perede liidule riideid, jalanõusid ja mänguasju ca 300 inimest
 • juuni 2021  majanduaasta aruanne 01.01.2017-31.12.2017
 • tegevus-projekt ja rahaliste vahendite hankimine kodukohvikute päevaks
 • 24. juuli kodukohvikupidajate koolitus – Mähe ja Merivälja kodukohvikupidajatele, ca 60 inimest
 • 26. august Merivälja kodukohvikud, ca 4000 osalejat
 • 19. september huvitegevuse laat Merivälja Koolis 275 inimest
 • 17. oktoober kõrvitsaipidu Merivälja Koolis + projekti algus aprill alates seemnete jaotusest ja kasvatamisest läbi suve, kaasatud ka kogukond laiemalt, peol osales ca 125 last
 • 20. oktoober Merivälja Kooli juubeliks helkurite meisterdamine kingituseks kõigile vilistlastele ja õpetajatele
 • 8. detsember heategevuslik kogukonna jõululaat Meriväja Koolis, külastas enam kui 500 inimest
 • edukas koostöö Pirita LOV-i ja linnaosa vanemaga
 • edukas koostöö Pirita ja Merivälja kooli juhtkonnaga

2019

14. aprill kell 14.00 perepäev Pirita VAK-is Nukuteater “Ülestõusmispühade lugu”, käsitöö ja üllatuskülaline
4. mai Teeme ära! talgupäev Merivälja Kooli hoovis- värvime, meisterdame, taastame, renoveerime – rajame koolihoovis tegelusi ja liikumist toetavaid vahendeid
03.209 majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018
29. aprill avalik pöördumine Pirita haridusmaastiku arendamiseks
25. august – Merivälja kodukohvikud tulevad taas
Sel korral annab seltsi juhatus kodukohvikute korraldamise teatepulga üle seltsi liikmetele, kes on innukad ja täis tahet seda maitseküllast vankrit vedada. Organiseerimisel  lööb kaasa taaskord oma tuntud headuses Kompassi toimekas kogudus ja ettevalmistamisse on haaratud terve kogukond – verinoortest kuni väärikas eas inimesteni.
28. oktoober – tuvaline koolitee Merivälja Kool – idee algatamine ja organiseerimine ning materiaalne toetus
25. oktoober – avalik pöördumine liikuvusuuringu teostamiseks
9. november Merivälja esimene tenniseturniir Karulaugu tennisekeskuses

 

2020 

 • regulaarne koostöö teiste asumiseltsidega ja elanike esindajatega (Maarjamäe Selts, Mähe Selts, Pirita-Kose);
 • koostöö Pirita LOV-iga eesmärgiga edendada kohalikku elu Pirital ja Meriväljal;
 • 01.2020 osalemine Keskkonnaõiguse Keskuse koolitusel keskkonnaküsimustes kohtusse pöördumise võimaluste ja takistuste kohta;
 • 01.2020 seltsi juhatuse liikmete tänukohtumine Monika Haukanõmmega, meene üleandmine;
 • 01.2020 kohtumine Pirita Linnaosa vanema T. Liinatiga Merivälja muuli detailplaneeringuga seonduvalt;
 • 01. 2020 Lastevanemate Kooli loeng „Kuidas last koolis õppimises toetada?“ Grete Arro;
 • veebruaris 2020 Pirita Aasta Inimene 2019 komisjonis osalemine. Laureaadi tervitamine meenetega Alexela Kontserdimajas;
 • 02.2020 Merivälja haridusmaastiku arengute osas kohtumine Pirita LOV-i, Tallinna Linnavara Ameti, Pirita Linnosakogu ja Tallinna Volikoguga, Pirita kooli direktori, Haridusameti ja abilinnapea Vadim Belobrovtseviga;
 • 02.2020 Merivälja Kooli õpetajate tervitamine sõbrapäeval;
 • 03.2020 õpetajate tervitamine naistepäeval kogukonna meespere poolt;
 • 03.2020 seisukohad Tallinna Linna Heakorraeeskirja muutmise eelnõule;
 • 03.2020 seisukohad Haaviku tee 10 (Merivälja lasteaed) projekteerimistingimuste eelnõule  Tallinna Linnavalitsusele, Tallinna Linnaplaneermise Ametile, Tallinna Haridusametile, Linnavaraametile, Pirita Linnaosa Valitsusele. Merivälja lasteaia projekteerimistingimuste eelnõu raames pakkusime välja lahenduse Merivälja/Mähe asumi laste õpikeskkonna parendamiseks;
 • 28. märts Pirita tennisistide I turniir – Koroona tõttu jäi ära
 • 30.03.2020 majandusaasta aruanne 01.01.2019-31.12.2019
 • 05.2020 tutvumine webinariga “Kogukondade piiritlemine, arendamine ja säilenõtkuse märkamine”.
 • Mais kontaktivaba kõrvitsaseemnete jagamine kogukonnale ja koolile Merivälja piirkonnas;
 • 06.2020 Merivälja rannikuala rohekoridoris kasvava loodusliku orhidee kohta Keskkonnaametile kasvukoha teatise esitamine;
 • 06.2020 riigieelarvest 2019 toetuse aruande esitamine;
 • 07.2020 Rahandusministeeriumi analüüsiprojekti „Planeeringute menetluse avalike teenuste disainimise ja menetlussüsteemi ning e-ehituse platvormiga liidestamise eel- ja ärianalüüsi teostamine“ töötoas osalemine;
 • augustis veebi täiendamine ja värskendamine;
 • 08.2020 toetusavaldus Eesti Kunstiakadeemia Kunstikultuuri teaduskonna Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas U. Sõber poolt kaitstud lõputöös tehtud ettepanekule Pirita Linnaosas Merivälja asumis Ranna tee 1 asuva Merivälja sadamakai reisijate laeva- ja bussiootepaviljoni maastikuarhitektuurse ansambli osana kaitse alla võtmiseks ning kultuurimälestiste registrisse kandmiseks, ettepanek Merivälja aedlinna miljööväärtusliku ala kaitsepiiride laiendamiseks;
 • august 2020 kogukonna tänuüritus – kutsutute seas ligi 200 aktiivset kogukonna liiget Maarjamäelt, Mähelt, Miidurannast, Viimsist ja Meriväljalt. Kelli Uustani kontsert, catering koostöös kohalike elanikega, sõnavõtud;
 • 08.2020  Läänemere päevade raames jalutuskäik mööda Pirita randa. Teema „Pirita ranna loodus“. Giidiks loodusmatkajuht ja dendroloog Martin Suuroja;
 • 08.2020 Merivälja Kodukohvikute päev – peakorraldajaks seltsi liikmete tütar, kes realiseeris seeläbi oma praktika ülikoolis. Tänukingitused korraldusmeeskonnale;
 • 20. august tänukontsert aktiivsetele kogukonna liikmetele, kutsutud 200 inimest
  30. august Merivälja kodukohvikud tulevad taas, sel korral noore ja hakkaja kogukonna liikme Chirstin Liis Krassi eestvedamisel, kogukonna prktika, juhendaja Lembe Levo
 • 09.2020 Merivälja rannikuala rändrahnude ekspertiis. 
 • 09.2020 Liikuma kutsuva kooli „Kõnnin koolini“ projekti tutvustus Tartu Ülikooli Liikumislabori korraldatud sügisseminaril koolidele üle Eesti;
 • 09.2020 Liikuma kutsuva kooli auhinnagala – Eesti Vabariigi president andis üle auhinna „Kooli toetavad lapsevanemad ja kogukond“. Eestvedaja Lembe Levo;
 • 09.2020 Lastevanemate Kool – koolitussari lastevanematele – koostööprojekt Merivälja kooli ja Mähe Seltsiga, „Paarisuhte mõju lapsele“ Katrin Saali-Saul;
 • september 2020 – selts annetas 60 sammulugejat Merivälja Koolile;
 • 10.2020 kohaliku omaalgatuse programmi sügis 2020 raames taotlusvooru 3 projekti esitamine;
 • 10. 2020 õpetajate päeva puhul koolipere tervitamine;
 • 10.2020 kõrvitsate heategevusliku kasvatamise projekti lõpp, kogutud kõrvitsate loomaaeda toimetamine;
 • 6. november Merivälja II tenniseturniir
 • 11.2020 Merivälja kooli liiklusturvalisuse töörühma abistamine – Kõnnin koolini projekt, koostöös Mähe Seltsiga, 600 helkuri tootmise rahastamine ja jagamine, auhinnad helkuri kandjatele;
 • 11.2020 seisukoha esitamine Merivälja koolihoone laienduse eskiisile;
 • 11.2020 Meriväljalaste tenniseturniir (esialgu planeeritud märts 2020, aga lükkus seoses eriolukorraga novembrisse);
 • 11.2020 pöördumine Tallinna linnapea M. Kõlvarti poole seonduvalt Lehiku tee läbimurdega (Merivälja tee ühendus Randvere teega);
 • 11.2020 – koolitussari kogukonnale „Arukas nutivanem“ Kätlin Konstabel (veebis);
 • 12.2020 esitas Merivälja Aedlinna Selts Tallinna linna kaasava eelarve projekti raames 4 ideed: 

2021

03.01.2021 selts alustas Pirita-Merivälja rannikuala looduskaitsetaotluse koostamisega. Taotlus on  töös.
20.01.2021 pöördumine TKKA esindaja R. Vesialliku poole parandada liiklusturvalisust Merivälja Kooli ning Merivälja Lasteaia lähiümbruses. 
20.01.2021 Merivälja Aedlinna Seltsi, Mähe Seltsi ja Maxima piirkonna elanike esindaja esimene töökoosolek seonduvalt Maxima arendusega.
28.01.2021 Mähe Selts allkirjastas kooskõlastatult Merivälja Aedlinna Seltsiga ja Maxima piirkonna elanike esindajaga lepingu Eesti Arhitektide Liiduga eksperthinnangu koostamiseks eesmärgiga leida vastused küsimustele millises mahus, funktsioonis, logistilises lahenduses ja ruumilises paiknemises hoone oleks Maxima kinnistut ja lähipiirkonda kõige enam väärtustav ja sobiv.
29.01.2021 Tallinna kaasava eelarve raames valiti ekspertkomisjoni otsusega Pirita linnaosas hääletusele 5 ideed, sh seltsi ettepanek rajada Pirita ajalugu, väärtuslikke objekte ja miljööväärtuslikke piirkondi tutvustavad infotahvlid (kaasava eelarve kampaania raames rajati Piritale Pumptracki rada). https://www.tallinn.ee/est/kaasaveelarve/Pirita-kaasava-eelarve-ideed
Merivälja Aedlinna Selts esitas  kaasava eelarve projekti raames 4 ideed:
1. Pirita väärtuslikke objekte, ajalugu ning miljööväärtuslikke piirkondasid tutvustavad infotahvlid ja suunaviidad, võimalusel ka skulptuur või purskkaev; 
2. Aia tee bussipeatuse renoveerimine koos treppidega ja ühtse lahendusega Merivälja rändrahnu eksponeerimiseks;
3. kahe välijõusaali pargi rajamine Pirita rannaalale – üks Merivälja ja teine Pirita poolsesse otsa;
4. Peetri pargi laadne laste mänguväljak Pirita rannaalale, vajadusel osade kaupa finantseerimine.
13.02.2021 pöördumine Merivälja kaupluse omaniku poole seoses lastele energiajookide müümisega. Soovisime, et energiajookide kättesaadavus alla 16 aastastele oleks piiratud. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merivälja kauplus omaltpoolt esitas palve varguste vähendamise eesmärgil info jagamiseks. Selgitati, et  kaupluses on paigaldatud videovalve ja andmed näitavad, et mõned lapsed panevad toime varguse. Tülide vältimiseks palusid nad, et selts informeeriks vanemaid, et lastega asjakohased arutelud läbi viia. Selts selgitas, et seltsil puudub sellekohane võimekus, sest ei tea, millistes majades lapsed elavad, kuid teeme oma osa ehk postitame palve seltsi lehele. Seega, palun selgitage lastele, et vargus ei ole õige tegu ning et sellega ei mindaks kaasa ega õhutatakse ka teisi varguse toimepanekuks!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13.02.2021 seltsi pöördumine postioperaatorite poole küsimusega, kas Meriväljal võiks olla kaupluse juures pakiautomaat. Smartpost vastas, et Smartposti pakiautomaadid paigaldatakse üksnes siseruumidesse, kuid kaupluses selleks kahjuks kohta ei ole. Omniva vastas, et panevad kõik ettepanekud kirja ja kui uusi pakiautomaadi asukohti otsima hakkavad, siis soovid lähevad keõige esimesena arutlusele. Seejärel vaadatakse võrgu vajadust. Kui need kattuvad, on selge, et antud asukohta on pakiautomaadi paigaldus paratamatu. Kui ei kattu, siis tehakse finantsanalüüs. Kui mahtu on piisavalt ja investeering on olemas, siis on alust pakiautomaat paigaldada. Hetkel on nende seis selline, et ootavad 2021 aasta eelarve ja investeeringu kinnitust. 2022 aasta võrgu laiendused sõltuvad ka 2021 aasta investeeringute mahust. Kuid nii pikalt ette ei oska nad öelda, et kas investeeringuid uute pakiautomaatide või mõnda muud liiki automaatide paigaldamiseks on 2022 aastal riigil nendele  ette nähtud. Samas ei välistata ühtegi asukohta. Mahud muutuvad nädalatega ja praegu ennustada, et millised on 2022 aastal antud piirkonnas pakkide mahud, on suhteliselt võimatu. DPD-st vastati, et pakiautomaadid paigaldavad nad vastavalt rahvaarvule, geograafilisele katvusele ja tõmbekeskustele, kindlasti ei välista nad Meriväljale pakiautomaadi paigaldamist, küll aga ei saa 2021 aasta puhul midagi kindlat lubada. Võtame kindlasti enda klientide soove arvesse, paraku on sooviavaldusi väga palju.

Kui elanike hulgas leidub keegi, kel soovi selle teemaga edasi tegeleda, ootab selts väga sellist abi!

20.02.2021 lumelinna ehitus Merivälja pargis: Martin Aleksander Levo videomeenutuse sellest vahvast päevast ja noore fotograafi Eva-Riin Järve fotogalerii https://photos.app.goo.gl/YLvAFtTcYvrhpUqMA 
22.02.2021 edastati seltsile Muinsuskaitseameti seisukoht muuli paviljonile projekteerimistingimuste väljastamise kohta (kiri nr 1.1-7/2720-1). 
25.02.2021 töögrupi analüüs Merivälja muuli vaidluses seonduvalt  arendaja vastuväidetega.  Kuidas edasi minna?
02.03.2021 veebikoosolek Merivälja kooli hoolekogu ja juhtkonnaga kooli juurdeehituse küsimuses
02.03.2021 veebikoosolek Tallinna Haridusametiga kooli juurdeehituse küsimuses
04.03.2021 pöördumine Mihhail Kõlvarti poole Merivälja Kooli laiendamise küsimuses, lisa 1, lisa 2, lisa 3
Pöördumine Pirita Linnaosa asumite haridus- ja huvihariduse arengutes. 
Ettepanekud Merivälja lasteaia projekteerimistingimuste (nr PT247140) eelnõule
Tabel 1  Pirita koolide laste arv klasside kaupa
Tabel 2 – Prita lasteaiad ja koolid – Cumuluse andmed
Tabel 3 Pirita asumite rahvaarvu muutus
Tabel 4 Pirita asumite rahvaarvu muutus 2013-2020
Tabel 5 Merivälja Kooli ruumiprogramm
03.03.2021 Muinsuskaitseameti seisukoht Tallinnas, Pirita linnaosas, Ranna tee 1 kinnistul asuva ootepaviljoni ja  muuli mälestiseks tunnistamise kohta.
15.03. 2021 Lahekalda projekteerimistingimustele vastuväidete ja ettepanekute esitamine
16.03.2021 täiendav pöördumine M. Kõlvarti poole, lisa 1 Merivälja Kooli laienduse finantseerimiseks
17.03.2021 veebikoosolek Maxima teemal
17.03.2021 pöördumine aselinnapea A.Novikovi poole seonduvalt Merivälja kooli juurdeehituse hankega
17.03.2021 pöördumine aselinnapea E. Võrk poole seonduvalt Merivälja kooli juurdeehituse hankega
17.03.2021 veebikoosolek seonduvalt Merivälja kooli juurdeehituse hankega. Tallinna Haridusamet, M. Kõlvart, T. Liinat, Merivälja Kooli juhtkond, hoolekogu
19.03.2021 Merivälja kooli ruumivajaduse analüüs, edastatud M. Kõlvartile ja Tallinna Haridusametile
23.03.2021 esimene tutvumine ja analüüs Merivälja tee 80 (Maxima) ekspertiisiaktiga
23.04.2021 Heki tee rekonstrueerimise ettepanekud  Kesktee ja Lodjapuu tee vahelisel lõigul. Dokumendi fail 
26.03.2021 – 31.03.2021 pakkumuste küsimine 5×10 kolme valge peotelgi ostmiseks projektitoetuse kaudu.
26.04.2021 seisukoht Maxima ekspertiisile
29.03.2021 majandusaasta aruanne 01.01.2020-31.12.2020. 

30.03.2021 kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru projektitaotlus ürituste telkide soetamiseks. Merivälja Aedlinna Seltsi projekt väliürituste korraldamiseks telkide soetamiseks on kantud eesmärgist jätkata kogukondliku suhtlusega, ka COVID 19 pandeemia ajal. Lisaks aitaksid telgid välja tulla tegevusruumide puudumise olukorrast ning aitaksid säästa raha ja energiat ürituste korraldamiseks igakordsel ruumide või telkide hankimisel. Merivälja Aedlinna Seltsi liikmetel on paljudel kaunid ja suured aiad, kus telke saab üles panna nii ürituste kui ka kodukohvikute korraldamiseks – see kõik omakorda võimaldab aktiivsemat kogukondlikku suhtlemist. Telgid oleksid ristkasutuseks kõigile Pirita kogukonna asumitele ning kogukonna liikmetele, sh ka kogukonna koolile ja lasteaiale. Ristkasutus annaks soodsa võimaluse kogukondlikuks koostööks ning elanike omavaheliseks tutvumiseks. Telgid võimaldaksid koolil ja lasteaial pidada ära lõpuüritused oma territooriumil. Telkide soetamine aitaks kokkuvõttes jätkata hädavajaliku kogukondliku suhtlusega. Projekt aitab kaasa läbi rohkemate ja paremini korraldatud ürituste kaudu seltsi tuntuse ja maine kujundamisele, liikmeskonna kasvule ning kogukodliku ühtkuuluvustunde ja mõjukuse suurenemisele.

14.05.2021 veebikoosolek Merivälja tee 33 küsimuses
19.05.2021 Merivälja tee 33 projekteerimistingimuste avalikustamise teade
20.05.2021 e-kirjaga pöördumine TKKA juhi A. Valdmanni poole Kõivu tee II etapi rekonstrueerimise küsimuses  – palve kaasamiseks ja ettepanekud
25.05.2021 Merivälja muuli ja paviljoni kandmine kultuurimälestiste registrisse 
15.06.2021 teabenõue Keskkonna- ja Kommunaalametile (A. Valdmann) seonduvalt Kõivu tee II etapiga
18.06.2021 Seltside arvamus Merivälja tee 33 projekteerimistingimustele. 
18.06.2021 kogukonnale üleskutse  rahaliseks toetuseks, et saaksime Piritat puudutavate probleemsete teemade käsitlemise juurde kaasata vastava valdkonna eksperte ning seeläbi teha kogukonna hääl tugevamaks ja ka linnavõimu silmis kaalukamaks. Merivälja Aedlinna Selts palus teha kas ühekordne makse või püsimakse Pirita kogukonna ühiste projektide toetuseks kontole EE041010220103038011, saaja: MTÜ Mähe Selts. Kutsusime üles elanikke ka personaalseteks vastuväideteks või ettepanekuteks Maxima ja Merivälja tee 33 arendustele. 
30.06.2021 Tuulenurga tee 1 (Maarjamäe jalgpallihalli angaar) detailplaneeringu kehtestamise raames vaide esitamise analüüs
30.06.2021 Ursula Sõber esitamine muinsuskaitse aastapreemia kandidaadiks seonduvalt uurimustööga „Merivälja sadamakai reisijate laeva- ja bussiootepaviljon maastikuarhitektuurse ansambli osana“ 
31.06.2021  osalemine EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna aastakonverentsil Kurtnas
02.08.2021 seltside ettepanekud Mustakivi tee pikenduse rajamise keskkonnamõjude hindamise programmile. 
29.08.2021  Merivälja kodukohvikud (eestvedajad Lembe Levo, abistamas kompassikad Marleen Lobjakas ja Liisu Jallai ning seltsi liige Christin Liis Krass
02.09.2021 vastus Mustakivi tee pikenduse rajamise keskkonnamõju hindamise programmi avalikul arutelul tehtud ettepanekutele ja vastuväidetele. 
12.09.2021 vastuväited ja ettepanekud Tallinna Haigla menetluses. 
15.09.2021  Tallinna Linnavalitsuse  korraldus nr 956 Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamise kehtetuks tunnistamises  ja menetluse lõpetamiseks. Korraldus vaidlustati Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 28.10.2021 saadeti seltsile teade, et Tallinna Halduskohtusse esitati seni üks kaebus Tallinna Linnavalitsuse 15.09.2021 korralduse nr 956 (Ranna tee 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering) tühistamise nõudes.
23.09.2021 Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade. 
Põhimotiivid Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. 
15.10.2021  vaide esitamine Merivälja tee 33 projekteerimistigimustele
22.10.2021 Pöördumine Mustakivi tee pikenduse rajamise projekteerimistingimuste ja keskkonnamõju hindamise menetluse õiguspärasuse ja otstarbekuse küsimuses 
September-  oktoober – fotokonkurss “jaga oma sügist”. Pildista sügist Pirital või selle lähiümbruses ja saada seltsi e-postile. Seltsi juhatus valib kauneima ja dünaamislisema foto väja ja eksponeerib seda seltsi Facebooki lehel ning annab auhinnaks kasti alkovaba Merivälja MULL siidrit.
04.10.2021 Pirita rannaala detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete arutelu.16.10.2021 üleskutse kogukonnale osaleda valimistel ja eelistada valimistel kohaliku kogukonna kandidaate.
26.11.2021  Viimsi vs Pirita tenniseturniir täiskasvanutele, segapaaristurniir. Lisavõimalusega leida ka mängusõpru lähipiirkonnas. Loodud Merivälja tennisistide Facebooki leht.