Seltsist

Mis on Merivälja Aedlinna Selts?

Merivälja Aedlinna Selts (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel klubilises vormis tegutsev liikmeskond, mis tegutseb eelkõige Merivälja asumi huvides ning mille tegevus põhineb omaalgatuslikul aktiivsusel. Selts ei ole seotud päevapoliitikaga ega ühegi Eestis tegutseva erakonnaga.  

Mis on Seltsi eesmärk?

Seltsi eesmärk on Merivälja arengu edendamine asumi ja selle elanikega seotud mistahes avalikus küsimuses, asumi ajaloo kogumine, miljööväärtuse teadvustamine ja hoidmine ning elanikele heaolu pakkuva keskkonna saavutamine. Selts kaitseb võimaluste piires oma liikmete ja elanike huvisid Merivälja arengu määramisel, sh planeeringute koostamisel. Seltsi eesmärgiks on ka elanike vahel suhtlemise edendamine, et nii eakad, pered kui noored tunneksid end osana kogukonnast. Soovime, et asumi lapsed saaksid kohalikust lasteaiast ja koolist väärtuspõhise kasvatuse ning hea hariduse. Hindame aedlinlikku elulaadi ja esteetilist arhitektuuri ning soovime taaselustada kauni kodu väärtustamise traditsioone. Seltsi eesmärgiks on ka sidemete loomine ja hoidmine ühendustega, kes kannavad seltsiga sarnaseid väärtuseid. Isikute nõusolekul Selts avalikustab isikud, kes on asumi arengule andnud oma mõtte või teoga erilise panuse.

Kust tuleb Seltsi tulu?

Selts ei tegele majandustegevusega. Seltsi rahalised vahendid kogunevad liikmemaksudest, projektitoetustest ning annetustest. Liikmemaksu tasumine on vabatahtlik.

Kes on Seltsi liikmed?

Selts on mõeldud eelkõige ühenduseks neile, kes soovivad anda panuse tegevustesse, mida ise oluliseks peavad. Seltsi liikmeteks on isikud, kes on teinud Seltsile avalduse liikmeks astumise soovi kohta.   

Seltsi tegevliikmeteks võivad olla kõik Meriväljal elavad füüsilised või juriidilised isikud, kellel on huvi aidata kaasa Seltsi eesmärkide saavutamisele ning kes on tasunud iga-aastast liikmemaksu. Seltsi liikmeteks saavad olla ka isikud, kes küll ei ela Meriväljal, kuid on siin kunagi elanud või on Merivälja hea käekäik neile mingil muul põhjusel oluline. Selts esindab ka nende tavaliikmete huve, kes liikmemaksu ei tasu, kuid tavaliikmelisusega ei kaasne hääleõigust ega võimalust osaleda juhatuse tegevuses.

Seltsi liikmena on sul võimalus osa võtta kõikidest Seltsi üritustest, saada hääleõigus, olla valitud Seltsi juhatusse, saada teavet Seltsi tegevuse ja asumi käekäigu kohta ning mis peamine — algatada ja teostada Seltsi eesmärkide saavutamiseks Seltsi nime all ise tegevusi ja üritusi.

Seltsil on teotahteline juhatus, mis koosneb erinevate valdkondade spetsialistidest, kellel on olemas selge nägemus asumi vajadustest. Seltsi juhatus on viieliikmeline, sinna kuuluvad Külli Kroon (2001), Edward Ekker (veebruar 2017), Kaja Jakobson (veebruar 2017) ja Lembe Levo (veebruar 2017).

Kuidas astuda liikmeks?

Kui soovid Seltsi liikmeks astuda, siis täida avaldus ja tasu liikmemaks ning anna soovi korral teada, millises valdkonnas sooviksid nõuga aidata või õla alla panna. Liikmeks astumise avalduses lae alla siit! Liikmemaks igal aastal on 12 €, pensionäridel ja õpilastel 5 €. Seltsile saab teha ka vabatahtlikke annetusi. Seltsiga liitumiseks saada allkirjastatud liikmeleping e-postile merivaljaselts@gmail.com . Merivälja Aedlinna Seltsi arvelduskonto on EE102200221066831610.

Kellega me teeme koostööd?

 • Pirita linnaosa juhtidega on kokku lepitud regulaarsete ümarlaudade toimumine kord kvartalis, mis annab võimaluse hoida kätt pulsil kõiges, mida asumis oluliseks peame;
 • Teeme koostööd kogukonnas hästi tuntud „Kompassi“ vabatahtlikega, kes on oma abikäe ulatanud Merivälja kodukohvikute organiseerimisse;
 • Suhtleme Pirita teiste asumiseltsidega – Mähe Aedlinna Seltsi ja Maarjamäe Seltsiga;
 • Suhtleme nii Merivälja lasteaia, kooli kui pansionaadiga.

 

Mis tehtud?

Varasemate aastate suurim eduelamus on osalemine Pirita Koostöökoja töös (Pirita seltside ühendus), milline ühendus lõpetas paraku tegevuse tulenevalt TOP detailplaneeringu vaidluse kohtus kaotamisest. Koostöökoja tegevus hõlmas lisaks ühisele mõttetööle Pirita arengukava ning Pirita üldplaneeringu koostamisel ka iga-aastaseid bussiga ringsõite koostöös linnaosa juhtidega, kaardistades linnaosa probleeme. Väga populaarne on olnud ka projekt „Avatud aiad“. Selts on püüdnud hea seista Pirita ja Merivälja identiteedi säilimise eest. Oleme teinud kohalikule omavalitsusele mitmeid ettepanekuid Merivälja arengu, elukeskkonna, heakorra ning hariduse küsimustes. Merivälja asumis korraldasime miljööväärtusliku piirkonna tutvustamiseks jalutuskäike koos muinsuskaitse asjatundjatega. Pirita seltside tegevused on olnud paratamatult seotud ka planeeringute menetlustega, kuivõrd Pirita mereäärsetel ja looduskaunitel aladel on pikka aega kestnud tugev ehitussurve. 

 

2015

 • Mai talgud „Teeme ära!“ Merivälja muuli alal

2016

 • Loodud kogukonna Facebooki leht Merivälja (liikmeid 1100)
 • Mai talgud „Teeme ära!“ Merivälja muuli alal
 • Kodukohvikute idee tegevus-projekt
 • 28. august Merivälja kodukohvikute päev – 22 kodukohvikut, osales ca 3000 inimest

2017

 • Seltsi uue juhatuse valimine
 • Mai talgud „Teeme ära!“ Merivälja muuli alal
 • Kodukohvikute tegevus-projekt ja teostamiseks rahaliste vahendite hankimine
 • 27. august Merivälja kodukohvikute päev – 25 kodukohvikut, osales ca 3500 inimest
 • 2. detsembril Merivälja kogukonna Jõululaat – osales ca 400 inimest
 • koostöös Pirita kooliga Pirita-ranna-ala tegevuste ja ootuste uuring
 • Pirita rannaala planeerimise ettepanekute koostamine ja esitlemine linnavalitsusele

2018

 • alates veebruarist Merivälja muuli DP aruteluks kogukonna kaasamine ja ettepanekute tegemine
 • seisame hea planeeringu kajastamise eest meediakanalites ja sotsiaalvõrgustikus
 • 2. mai kodukohvikute mõttetalgu
 • 5. mai talgud „Teeme ära!“ Merivälja muuli alal koos arvamuskohvikuga ca 80 inimest
 • 3. juuni taaskasutuslaat Merivälja Koolis, koolihoovi pinkide ehitamise talgud koostöös MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid, annetus Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste perede liidule riideid, jalanõusid ja mänguasju ca 300 inimest
 • tegevus-projekt ja rahaliste vahendite hankimine kodukohvikute päevaks
 • 24. juuli kodukohvikupidajate koolitus – Mähe ja Merivälja kodukohvikupidajatele, ca 60 inimest
 • 26. augustil Merivälja kodukohvikud, ca 4000 osalejat
 • 19. september huvitegevuse laat Merivälja Koolis 275 inimest
 • 17. oktoober kõrvitsaipidu Merivälja Koolis + projekti algus aprill alates seemnete jaotusest ja kasvatamisest läbi suve, kaasatud ka kogukond laiemalt, peol osales ca 125 last
 • 20. oktoober Merivälja Kooli juubeliks helkurite meisterdamine kingituseks kõigile vilistlastele ja õpetajatele
 • 8. detsembril heategevuslik kogukonna jõululaat Meriväja Koolis, külastas enam kui 500 inimest
 • edukas koostöö Pirita LOV-i ja linnaosa vanemaga
 • edukas koostöö Pirita ja Merivälja kooli juhtkonnaga

2019

14. aprill kell 14.00 perepäev Pirita VAK-is Nukuteater “Ülestõusmispühade lugu”, käsitöö ja üllatuskülaline

 4. mai Teeme ära! talgupäev Merivälja Kooli hoovis- värvime, meisterdame, taastame, renoveerime – rajame koolihoovis tegelusi ja liikumist toetavaid vahendeid

29. aprill avalik pöördumine Pirita haridusmaastiku arendamiseks

25. august – Merivälja kodukohvikud tulevad taas

Sel korral annab seltsi juhatus kodukohvikute korraldamise teatepulga üle seltsi liikmetele, kes on innukad ja täis tahet seda maitseküllast vankrit vedada. Organiseerimisel  lööb kaasa taaskord oma tuntud headuses Kompassi toimekas kogudus ja ettevalmistamisse on haaratud terve kogukond – verinoortest kuni väärikas eas inimesteni.

28. oktoober – tuvaline koolitee Merivälja Kool – idee algatamine ja organiseerimine ning materiaalne toetus

25. oktoober – avalik pöördumine liikuvusuuringu teostamiseks

9. november Meriväljalaste esimene tenniseturniir Karulaugu tennisekeskuses

 

2020 olulisemad sündmused

28. märts Piritalaste I tenniseturniir – Koroona tõttu jäi ära

20. august tänukontsert aktiivsetele kogukonna liikmetele, kutsutud 200 inimest

30. august Merivälja kodukohvikud tulvad taas, sel korral noore ja hakkaja kogukonna liikme Chirstin Liis Krassi eestvedamisel

6. november meriväljakate II tenniseturniir

Detailsem ülevaade

 • regulaarne koostöö teiste asumiseltsidega ja elanike esindajatega (Maarjamäe Selts, Mähe Selts, Pirita-Kose);
 • koostöö Pirita LOV-iga eesmärgiga edendada kohalikku elu Pirital ja Meriväljal;
 • 01.2020 osalemine Keskkonnaõiguse Keskuse koolitusel keskkonnaküsimustes kohtusse pöördumise võimaluste ja takistuste kohta;
 • 01.2020 seltsi juhatuse liikmete tänukohtumine Monika Haukanõmmega, meene üleandmine;
 • 01.2020 kohtumine Pirita Linnaosa vanema T. Liinatiga Merivälja muuli detailplaneeringuga seonduvalt;
 • 01. 2020 Lastevanemate Kooli loeng „Kuidas last koolis õppimises toetada?“ Grete Arro;
 • veebruaris 2020 Pirita Aasta Inimene 2019 komisjonis osalemine. Laureaadi tervitamine meenetega Alexela Kontserdimajas;
 • 02.2020 Merivälja haridusmaastiku arengute osas kohtumine Pirita LOV-i, Tallinna Linnavara Ameti, Pirita Linnosakogu ja Tallinna Volikoguga, Pirita kooli direktori, Haridusameti ja abilinnapea Vadim Belobrovtseviga;
 • 02.2020 Merivälja Kooli õpetajate tervitamine sõbrapäeval;
 • 03.2020 õpetajate tervitamine naistepäeval kogukonna meespere poolt;
 • 03.2020 seisukohad Tallinna Linna Heakorraeeskirja muutmise eelnõule;
 • 03.2020 seisukohad Haaviku tee 10 (Merivälja lasteaed) projekteerimistingimuste eelnõule  Tallinna Linnavalitsusele, Tallinna Linnaplaneermise Ametile, Tallinna Haridusametile, Linnavaraametile, Pirita Linnaosa Valitsusele. Merivälja lasteaia projekteerimistingimuste eelnõu raames pakkusime välja lahenduse Merivälja/Mähe asumi laste õpikeskkonna parendamiseks;
 • 05.2020 tutvumine webinariga “Kogukondade piiritlemine, arendamine ja säilenõtkuse märkamine”.
 • Mais kontaktivaba kõrvitsaseemnete jagamine kogukonnale ja koolile Merivälja piirkonnas;
 • 06.2020 Merivälja rannikuala rohekoridoris kasvava loodusliku orhidee kohta Keskkonnaametile kasvukoha teatise esitamine;
 • 06.2020 riigieelarvest 2019 toetuse aruande esitamine;
 • 07.2020 Rahandusministeeriumi analüüsiprojekti „Planeeringute menetluse avalike teenuste disainimise ja menetlussüsteemi ning e-ehituse platvormiga liidestamise eel- ja ärianalüüsi teostamine“ töötoas osalemine;
 • augustis veebi täiendamine ja värskendamine;
 • 08.2020 toetusavaldus Eesti Kunstiakadeemia Kunstikultuuri teaduskonna Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas U. Sõber poolt kaitstud lõputöös tehtud ettepanekule Pirita Linnaosas Merivälja asumis Ranna tee 1 asuva Merivälja sadamakai reisijate laeva- ja bussiootepaviljoni maastikuarhitektuurse ansambli osana kaitse alla võtmiseks ning kultuurimälestiste registrisse kandmiseks, ettepanek Merivälja aedlinna miljööväärtusliku ala kaitsepiiride laiendamiseks;
 • august 2020 kogukonna tänuüritus – kutsutute seas ligi 200 aktiivset kogukonna liiget Maarjamäelt, Mähelt, Miidurannast, Viimsist ja Meriväljalt. Kelli Uustani kontsert, catering koostöös kohalike elanikega, sõnavõtud;
 • 08.2020  Läänemere päevade raames jalutuskäik mööda Pirita randa. Teema „Pirita ranna loodus“. Giidiks loodusmatkajuht ja dendroloog Martin Suuroja;
 • 08.2020 Merivälja Kodukohvikute päev – peakorraldajaks seltsi liikmete tütar, kes realiseeris seeläbi oma praktika ülikoolis. Tänukingitused korraldusmeeskonnale;
 • 09.2020 Merivälja rannikuala rändrahnude ekspertiis. 
 • 09.2020 Liikuma kutsuva kooli „Kõnnin koolini“ projekti tutvustus Tartu Ülikooli Liikumislabori korraldatud sügisseminaril koolidele üle Eesti;
 • 09.2020 Liikuma kutsuva kooli auhinnagala – Eesti Vabariigi president andis üle auhinna „Kooli toetavad lapsevanemad ja kogukond“. Eestvedaja Lembe Levo;
 • 09.2020 Lastevanemate Kool – koolitussari lastevanematele – koostööprojekt Merivälja kooli ja Mähe Seltsiga, „Paarisuhte mõju lapsele“ Katrin Saali-Saul;
 • september 2020 – selts annetas 60 sammulugejat Merivälja Koolile;
 • 10.2020 kohaliku omaalgatuse programmi sügis 2020 raames taotlusvooru 3 projekti esitamine;
 • 10. 2020 õpetajate päeva puhul koolipere tervitamine;
 • 10.2020 kõrvitsate heategevusliku kasvatamise projekti lõpp, kogutud kõrvitsate loomaaeda toimetamine;
 • 11.2020 Merivälja kooli liiklusturvalisuse töörühma abistamine – Kõnnin koolini projekt, koostöös Mähe Seltsiga, 600 helkuri tootmise rahastamine ja jagamine, auhinnad helkuri kandjatele;
 • 11.2020 seisukoha esitamine Merivälja koolihoone laienduse eskiisile;
 • 11.2020 Meriväljalaste tenniseturniir (esialgu planeeritud märts 2020, aga lükkus seoses eriolukorraga novembrisse);
 • 11.2020 pöördumine Tallinna linnapea M. Kõlvarti poole seonduvalt Lehiku tee läbimurdega (Merivälja tee ühendus Randvere teega);
 • 11.2020 – koolitussari kogukonnale „Arukas nutivanem“ Kätlin Konstabel (veebis);
 • 12.2020 esitas Merivälja Aedlinna Selts Tallinna linna kaasava eelarve projekti raames 4 ideed: 

2021

29. august Merivälja kodukohvikud 6, eestvedajad Kompassikad Marleen Lobjakas ja Liisu Jallai ning aktiivne seltsi liige Christin Liis Krass

september – uue juhatuse liikme valimine