Seltsist

Mis on Merivälja Aedlinna Selts?

Merivälja Aedlinna Selts (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel klubilises vormis tegutsev liikmeskond, mis tegutseb eelkõige Merivälja asumi huvides ning mille tegevus põhineb omaalgatuslikul aktiivsusel. Selts ei ole seotud päevapoliitikaga ega ühegi Eestis tegutseva erakonnaga.  

Mis on Seltsi eesmärk?

Seltsi eesmärk on Merivälja arengu edendamine asumi ja selle elanikega seotud mistahes avalikus küsimuses, asumi ajaloo kogumine, miljööväärtuse teadvustamine ja hoidmine ning elanikele heaolu pakkuva keskkonna saavutamine. Selts kaitseb võimaluste piires oma liikmete ja elanike huvisid Merivälja arengu määramisel, sh planeeringute koostamisel. Seltsi eesmärgiks on ka elanike vahel suhtlemise edendamine, et nii eakad, pered kui noored tunneksid end osana kogukonnast. Soovime, et asumi lapsed saaksid kohalikust lasteaiast ja koolist väärtuspõhise kasvatuse ning hea hariduse. Hindame aedlinlikku elulaadi ja esteetilist arhitektuuri ning soovime taaselustada kauni kodu väärtustamise traditsioone. Seltsi eesmärgiks on ka sidemete loomine ja hoidmine ühendustega, kes kannavad seltsiga sarnaseid väärtuseid. Isikute nõusolekul Selts avalikustab isikud, kes on asumi arengule andnud oma mõtte või teoga erilise panuse.

Kust tuleb Seltsi tulu?

Selts ei tegele majandustegevusega. Seltsi rahalised vahendid kogunevad liikmemaksudest, projektitoetustest ning annetustest. Liikmemaksu tasumine on vabatahtlik.

Kes on Seltsi liikmed?

Selts on mõeldud eelkõige ühenduseks neile, kes soovivad anda panuse tegevustesse, mida ise oluliseks peavad. Seltsi liikmeteks on isikud, kes on teinud Seltsile avalduse liikmeks astumise soovi kohta.   

Seltsi tegevliikmeteks võivad olla kõik Meriväljal elavad füüsilised või juriidilised isikud, kellel on huvi aidata kaasa Seltsi eesmärkide saavutamisele ning kes on tasunud iga-aastast liikmemaksu. Seltsi liikmeteks saavad olla ka isikud, kes küll ei ela Meriväljal, kuid on siin kunagi elanud või on Merivälja hea käekäik neile mingil muul põhjusel oluline. Selts esindab ka nende tavaliikmete huve, kes liikmemaksu ei tasu, kuid tavaliikmelisusega ei kaasne hääleõigust ega võimalust osaleda juhatuse tegevuses.

Seltsi liikmena on sul võimalus osa võtta kõikidest Seltsi üritustest, saada hääleõigus, olla valitud Seltsi juhatusse, saada teavet Seltsi tegevuse ja asumi käekäigu kohta ning mis peamine — algatada ja teostada Seltsi eesmärkide saavutamiseks Seltsi nime all ise tegevusi ja üritusi.

Seltsil on teotahteline juhatus, mis koosneb erinevate valdkondade spetsialistidest, kellel on olemas selge nägemus asumi vajadustest. Seltsi juhatus on viieliikmeline, sinna kuuluvad Külli Kroon (2001), Edward Ekker (veebruar 2017), Kaja Jakobson (veebruar 2017) ja Lembe Levo (veebruar 2017).

Kuidas astuda liikmeks?

Kui soovid Seltsi liikmeks astuda, siis täida avaldus ja tasu liikmemaks ning anna soovi korral teada, millises valdkonnas sooviksid nõuga aidata või õla alla panna. Liikmeks astumise avalduses lae alla siit! Liikmemaks igal aastal on 12 €, pensionäridel ja õpilastel 5 €. Seltsile saab teha ka vabatahtlikke annetusi. Seltsiga liitumiseks saada allkirjastatud liikmeleping e-postile merivaljaselts@gmail.com . Merivälja Aedlinna Seltsi arvelduskonto on EE102200221066831610.

Kellega me teeme koostööd?

 • Pirita linnaosa juhtidega on kokku lepitud regulaarsete ümarlaudade toimumine kord kvartalis, mis annab võimaluse hoida kätt pulsil kõiges, mida asumis oluliseks peame;
 • Teeme koostööd kogukonnas hästi tuntud „Kompassi“ vabatahtlikega, kes on oma abikäe ulatanud Merivälja kodukohvikute organiseerimisse;
 • Suhtleme Pirita teiste asumiseltsidega – Mähe Aedlinna Seltsi ja Maarjamäe Seltsiga;
 • Suhtleme nii Merivälja lasteaia, kooli kui pansionaadiga.

 

Mis tehtud?

Varasemate aastate suurim eduelamus on osalemine Pirita Koostöökoja töös (Pirita seltside ühendus), milline ühendus lõpetas paraku tegevuse tulenevalt TOP detailplaneeringu vaidluse kohtus kaotamisest. Koostöökoja tegevus hõlmas lisaks ühisele mõttetööle Pirita arengukava ning Pirita üldplaneeringu koostamisel ka iga-aastaseid bussiga ringsõite koostöös linnaosa juhtidega, kaardistades linnaosa probleeme. Väga populaarne on olnud ka projekt „Avatud aiad“. Selts on püüdnud hea seista Pirita ja Merivälja identiteedi säilimise eest. Oleme teinud kohalikule omavalitsusele mitmeid ettepanekuid Merivälja arengu, elukeskkonna, heakorra ning hariduse küsimustes. Merivälja asumis korraldasime miljööväärtusliku piirkonna tutvustamiseks jalutuskäike koos muinsuskaitse asjatundjatega. Pirita seltside tegevused on olnud paratamatult seotud ka planeeringute menetlustega, kuivõrd Pirita mereäärsetel ja looduskaunitel aladel on pikka aega kestnud tugev ehitussurve. 

 

2015

 • Mai talgud „Teeme ära!“ Merivälja muuli alal

2016

 • Loodud kogukonna Facebooki leht Merivälja (liikmeid 1100)
 • Mai talgud „Teeme ära!“ Merivälja muuli alal
 • Kodukohvikute idee tegevus-projekt
 • 28. august Merivälja kodukohvikute päev – 22 kodukohvikut, osales ca 3000 inimest

2017

 • Seltsi uue juhatuse valimine
 • Mai talgud „Teeme ära!“ Merivälja muuli alal
 • Kodukohvikute tegevus-projekt ja teostamiseks rahaliste vahendite hankimine
 • 27. august Merivälja kodukohvikute päev – 25 kodukohvikut, osales ca 3500 inimest
 • 2. detsembril Merivälja kogukonna Jõululaat – osales ca 400 inimest
 • koostöös Pirita kooliga Pirita-ranna-ala tegevuste ja ootuste uuring
 • Pirita rannaala planeerimise ettepanekute koostamine ja esitlemine linnavalitsusele

2018

 • alates veebruarist Merivälja muuli DP aruteluks kogukonna kaasamine ja ettepanekute tegemine
 • seisame hea planeeringu kajastamise eest meediakanalites ja sotsiaalvõrgustikus
 • 2. mai kodukohvikute mõttetalgu
 • 5. mai talgud „Teeme ära!“ Merivälja muuli alal koos arvamuskohvikuga ca 80 inimest
 • 3. juuni taaskasutuslaat Merivälja Koolis, koolihoovi pinkide ehitamise talgud koostöös MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid, annetus Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste perede liidule riideid, jalanõusid ja mänguasju ca 300 inimest
 • tegevus-projekt ja rahaliste vahendite hankimine kodukohvikute päevaks
 • 24. juuli kodukohvikupidajate koolitus – Mähe ja Merivälja kodukohvikupidajatele, ca 60 inimest
 • 26. augustil Merivälja kodukohvikud, ca 4000 osalejat
 • 19. september huvitegevuse laat Merivälja Koolis 275 inimest
 • 17. oktoober kõrvitsaipidu Merivälja Koolis + projekti algus aprill alates seemnete jaotusest ja kasvatamisest läbi suve, kaasatud ka kogukond laiemalt, peol osales ca 125 last
 • 20. oktoober Merivälja Kooli juubeliks helkurite meisterdamine kingituseks kõigile vilistlastele ja õpetajatele
 • 8. detsembril heategevuslik kogukonna jõululaat Meriväja Koolis, külastas enam kui 500 inimest
 • edukas koostöö Pirita LOV-i ja linnaosa vanemaga
 • edukas koostöö Pirita ja Merivälja kooli juhtkonnaga

2019

14. aprill kell 14.00 perepäev Pirita VAK-is Nukuteater “Ülestõusmispühade lugu”, käsitöö ja üllatuskülaline

 4. mai Teeme ära! talgupäev Merivälja Kooli hoovis- värvime, meisterdame, taastame, renoveerime – rajame koolihoovis tegelusi ja liikumist toetavaid vahendeid

29. aprill avalik pöördumine Pirita haridusmaastiku arendamiseks

25. august – Merivälja kodukohvikud tulevad taas

Sel korral annab seltsi juhatus kodukohvikute korraldamise teatepulga üle seltsi liikmetele, kes on innukad ja täis tahet seda maitseküllast vankrit vedada. Organiseerimisel  lööb kaasa taaskord oma tuntud headuses Kompassi toimekas kogudus ja ettevalmistamisse on haaratud terve kogukond – verinoortest kuni väärikas eas inimesteni.

28. oktoober – tuvaline koolitee Merivälja Kool – idee algatamine ja organiseerimine ning materiaalne toetus

25. oktoober – avalik pöördumine liikuvusuuringu teostamiseks

9. november Meriväljalaste esimene tenniseturniir Karulaugu tennisekeskuses

 

2020

28. märts Piritalaste I tenniseturniir – Koroona tõttu jäi ära

20. august tänukontsert aktiivsetele kogukonna liikmetele

30. august Merivälja kodukohvikud tulvad taas, sel korral noore ja hakkaja kogukonna liikme Chirstin Liis Krassi eestvedamisel

November – tenniseturniir meriväljakatele